Privacy Statement

VDVN respecteert de privacy van haar leden, partners, stakeholders, medewerkers en online bezoekers. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met je gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

VDVN is de verenging voor opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer. Om diensten aan leden, partners en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen en hun belangen goed te kunnen behartigen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen je bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren je privacy en zorgen dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Welke gegevens verwerkt VDVN van jou en wanneer?

Wij verwerken je gegevens:

Bij lidmaatschap / branchepartnerschap wanneer je:

 • Contactpersoon van een lidmaatschap of branchepartnerschap bent (geweest) bij VDVN. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens: initialen, naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur), adres, (doorkies)telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, functie, organisatie waarbij je werkzaam bent, geboortedatum en overige gegevens die door jou worden verstrekt. VDVN kent aan elke persoon / bij ons bekende medewerker van je organisatie tevens een relatienummer toe.
 • Binnen VDVN als bestuurder of vrijwilliger actief bent (geweest). Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur), functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend, aanwezigheid bij bestuurs-, commissie- of werkgroep-vergaderingen.

Voor gebruik besloten pagina's en je profiel wanneer je:

 • Een eigen inlogcode heeft voor het besloten gedeelte van de website van VDVN. Deze gegevens betreffen je identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en de door jou ingestelde voorkeuren.

Voor nieuwsbrieven en notificaties wanneer je:

 • Jezelf aanmeldt voor nieuwsbrieven, notificatiemail en/of actiemails. Het gaat dan om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief/deelnemen aan een actie, waaronder in ieder geval je naam (initialen en/of voornaam en achternaam), functiegegevens en e-mailadres.
 • Vermeld wordt in nieuwsberichten, op sociale media, in print publicaties of op de websites van VDVN wegens een bijzonder project, of bijdrage voor VDVN Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur) in combinatie met projectkenmerken en bijbehorende beeldmateriaal, geslacht, functie, organisatie waarbij je werkzaam bent en overige gegevens die door jou worden verstrekt.

Bij deelname aan een activiteit wanneer je:

 • Jezelf aanmeldt voor een activiteit of bijeenkomst. Afhankelijk van het soort evenement verwerken we naast je naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur) en e-mailadres, in voorkomende situaties ook de volgende gegevens: adresgegevens, telefoonnummer, functiegegevens, activiteit gebonden opmerkingen zoals dieetwensen, evaluatie en betalingsgegevens. Bovendien kan het zijn dat je voorkomt op beeldmateriaal dat tijdens een bijeenkomst gemaakt wordt. Dit beeldmateriaal wordt alleen door VDVN gebruikt.
 • Jezelf inschrijft voor cursus(sen)/opleiding(en). Het gaat dan om de volgende gegevens: Dit is afhankelijk van het soort cursus of opleiding en kan naast naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur), geslacht, functie, bedrijf waarbij je werkzaam bent, e-mailadres en telefoonnummer, activiteit gebonden opmerkingen zoals dieetwensen, evaluatie en betalingsgegevens, ook geboortedatum in het geval van verstrekken diploma of certificaat omvatten. Bovendien kan het zijn dat je voorkomt op beeldmateriaal dat tijdens een cursus/opleiding gemaakt wordt. Dit beeldmateriaal wordt alleen door VDVN gebruikt.

Bij website bezoek, afsluiten abonnement, bestelling webshop en andere aanvragen via de website:

 • Als je onze website bezoekt slaan wij zogenaamde verkeersgegevens op van de bezoeker, zoals browserversie, besturingssysteem, het IP-adres en informatie over hoe je de website gebruikt. Tevens wordt gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel je niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie. We willen dat het voor je prettig is om kennis bij ons op te doen. Wanneer je de website bezoekt, vragen wij aan je toestemming voor het plaatsen van (bepaalde) analytische en tracking cookies. Cookies zijn veilige stukjes informatie die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Zo hoef je niet iedere keer opnieuw in te loggen en vullen we bijvoorbeeld op een formulier alvast bekende gegevens voor jou in. Je kunt de toestemming te allen tijde intrekken door hier uw cookievoorkeur te wijzigen. Het blokkeren of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet (optimaal) werken.
 • Als je gegevens invult in bij aanvraag van een abonnement. Deze gegevens betreffen je identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en gegevens die in verband staan met het door je bestelde abonnement.
 • Als je gegevens invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen je identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en gegevens die in verband staan met de door jou gestelde vraag of aangevraagde dienst.

Bij contact met de vereniging:

 • Wanneer je contact met ons opneemt (via een contactformulier, e-mail of telefonisch). Het gaat dan om de gegevens waarover je contact met ons opneemt en die je zelf hebt doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om je e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met je initialen en/of voornaam, achternaam en vraag. VDVN verwerkt bovenstaande persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en volgt de toepasselijke wet- en regelgeving voor de wettelijke bewaartermijnen.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor:

 • Het uitoefenen van onze functie als branchevereniging voor de aangesloten organisaties.
 • Het aangaan en onderhouden van een relatie en optimaal kunnen bedienen van de aangesloten bedrijven en individuele medewerkers van deze bedrijven en het verbeteren van de dienstverlening, inclusief archief-analytische en onderzoeksdoeleinden.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het versturen van verenigingsnieuws en service-gerichte informatie om onze leden en partners te informeren, te interesseren en te betrekken (via de contactpersoon van het lidmaatschap / partnerschap).
 • Het organiseren van verenigingsactiviteiten en bijeenkomsten.
 • Het uitoefenen van onze functie als branchevereniging en vertegenwoordiger van en kennisinstituut voor de branche.
 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met en informeren, interesseren, en betrekken van medewerkers van onze leden, partners en stakeholders.
 • Kennisoverdracht door middel van het organiseren van cursus(sen)/opleiding(en).
 • Het effectueren van abonnementen, bestellingen of downloads.
 • Het verwerken van uw vraag, cq. op maat verstrekken van door jou aangevraagde informatie.
 • Het (laten) aanbieden van producten, diensten, evenementen van VDVN, onze partners of andere partijen waarmee wij samenwerken.
 • Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden volgen wij die eisen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouder(s) of voogd(en). VDVN kan echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouder(s) of voogd(en) aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.
 • Indien je meent dat VDVN zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over websitebezoekers die jonger zijn van 16 jaar, verzoeken wij je contact op te nemen via info@vdvnederland.nl, zodat wij deze persoonlijke gegevens kunnen verwijderen.

Verstrekking aan derden

 • De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking onder de door VDVN opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor leden en partners hun diensten uitvoeren, waarbij afspraken vastgelegd zijn in privacy overeenkomsten die voldoen aan de wettelijke regels.
 • Daarnaast biedt VDVN via haar website aan potentiële klanten via de ledenzoekfunctie informatie over aangesloten bedrijven.

Beveiliging

 • Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van jouw gegevens. VDVN treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Alle gegevens die je verstrekt aan VDVN of plaatst op haar website dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
 • Onze websites kunnen verwijzingen (bijvoorbeeld door een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze websites. Dit betekent niet automatisch dat VDVN verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy verklaring van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door VDVN zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Recht van inzage, correctie en verwijdering

 • Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je van mening bent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij binnen vier weken nadat je het verzoek hebt ingediend behandelen.
 • Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten vanuit jouw lidmaatschap of abonnement) en aanbiedingen dan kun je jezelf vanuit die betreffende uiting afmelden.
 • Je kun een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@vdvnederland.nl.
 • Tevens willen wij er je op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan op deze pagina van de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie

Als je vragen en/of opmerkingen hebt over je privacy, of met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Mail naar info@vdvn.nl of bel ons op: xxxxxx.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

VDVN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of-systemen, zonder dat daar een persoon bij betrokken is.

Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van VDVN. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites ben je automatisch gebonden aan de voorwaarden van het gewijzigde privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.